Tuesday, October 23, 2012

Kάλεσμα στήριξης του νομοσχεδίου του ΚΚΕ για την κατάργηση των μνημονίων / Appel au soutien du projet de loi du Parti communiste (KKE) pour l'annulation des mémoranda d'austérité

FR en bas 

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Ελλάδα που Αντιστέκεται - Βρυξέλλες στηρίζει την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την «Κατάργηση των μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015, των εφαρμοστικών τους νόμων, καταγγελία των δανειακών συμβάσεων που έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή των μνημονίων» και καλεί τους φίλους της να υπογράψουν και να διαδώσουν το σχετικό ψήφισμα: http://katargisimnimonion.kke.gr/index.php

Πριν τις εκλογές της 17ης Ιούνη η Πρωτοβουλία είχε απευθύνει κάλεσμα στους Έλληνες ψηφοφόρους που μένουν στο Βέλγιο με τίτλο ''Ξανά Αριστερά για τη ρήξη με τα Μνημόνια!''. Είπαμε επίσης ότι ''ο στόχος θα πρέπει να είναι η άμεση καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και μνημονίων, και η λήψη μιας σειράς μέτρων άμεσης αναδιανομής του πλούτου και κοινωνικοποίησης τραπεζών και βασικών παραγωγικών τομέων''.

Πολλά κόμματα κατέβηκαν στις εκλογές με συνθήματα κατα των μνημονίων, αλλά η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη που βάζει συγκεκριμένα το ζήτημα της κατάργησης τους προς ψήφιση στη βουλή. Πιστεύουμε ότι η κατάργηση τους είναι σήμερα η πρώτη προϋπόθεση για να σταματήσει η οικονομική και κοινωνική κατάρρευση της Ελλάδας και να υπηρετηθούν τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών.  Πιστεύουμε επίσης ότι η κατάργηση τους δε μπορεί παρά να συνοδέυεται από την παράλληλη καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, στων οποίων τη βάση επιβλήθηκαν τα μνημόνια. Η καταγγελία των αντισυνταγματικών αυτών συμφωνιών μπορεί να δείξει το δρόμο στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η Τρόικα: με γενικευμένη απειθαρχεία στις εντολές της. Μια τέτοια στάση θα αποτελούσε το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή μιας πολιτικής αναδιανομής του πλούτου προς όφελος των εργαζομένων, και κοινωνικοποίησης βασικών παραγωγικών τομέων και τραπεζών.

Καλούμε λοιπόν τη Βουλή να υπερψηφίσει την πρόταση νόμου αυτή.

Από την αρχή της δημιουργίας μας το 2010 προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις που είναι κατά της εφαρμοζόμενης πολιτικής κι ελπίζουμε η συλλογή υπογραφών για την κατάργηση των μνημονίων να γίνει εφαλτήριο ευρύτερης συνεργασίας των δυνάμεων αυτών

Clickez pour la version françaiseAppel au soutien du projet de loi du Parti communiste (KKE) pour l'annulation des mémoranda d'austérité

L'Initiative de Solidarité à la Grèce qui Résiste - Bruxelles soutient le projet de loi du KKE soumis au Parlement grec pour l'annulation des mémoranda conclus avec la Troika (Commission européenne, BCE, FMI), le cadre de stratégie budgétaire 2012 - 2015, des lois exécutives correspondantes et l'annulation des accords de prêts auxquels sont annexés les mémoranda de l'austérité. L'Initiative appelle ses amis à soutenir et diffuser la pétition de soutien: http://katargisimnimonion.kke.gr/index.php

Avant les élections du 17 Juin, l'Initiative avait fait appel aux citoyens Grecs qui habitent en Belgique à travers un texte intitulé ''Votons de nouveau à gauche, pour en finir avec les Mémorandums de l'austérité!''. Dans ce texte il est ecrit que: ''Le but est l’annulation immédiate des prêts et des mémoranda, ainsi que l'adoption d'une série de mesures pour la redistribution de la richesse et la nationalisation des banques et des secteurs-clefs de l'économie''.

Plusieurs partis politiques se sont présentés aux élections avec des slogans contre les mémoranda, mais la proposition de loi du KKE et la seule qui soumet concrètement au vote devant le Parlement grec la question de leur annulation par la loi. Nous pensons que telle annulation est la condition primordiale pour arrêter l'effondrement social et économique de la Grèce et servir les intérêts de la grande majorité de ses citoyens. Nous pensons que l'annulation des mémoranda doit être accompagnée par l'annulation unilatérale des accords de prêts conclus par l'UE et le FMI, qui consistent leur base. L'annulation de ces accords, qui sont anticonstitutionnelles tant par leur processus d'adoption que par leur contenu, peut monter aussi le chemin aux autres peuples européens sur comment faire face à la Troika: avec la désobéissance généralisée à ses ordres. Une telle posture pourrait constituer le premier pas d'une politique qui vise la redistribution des richesses en faveur des travailleurs, la nationalisation de certains secteurs économiques et leur mise sous contrôle des citoyens et travailleurs.

On appelle alors le Parlement grec à voter en faveur de ce projet de loi.

Depuis sa création en 2010, l'Initiative essaie de coopérer avec toutes les forces progressistes et de gauche qui s'opposent aux politiques actuellement suivies. On espère que la récolte des signatures pour l'annulation des mémoranda pourrait marquer le début d'une coopération plus généralisée des ces forces.

No comments:

Post a Comment